loginadmin ติดต่อเรา

ชื่อ นายกำพล โพธิ์ถาวร

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ครู คศ.1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

โทรศัพท์ 08-4842-2726 E-mail : hs8loc@hotmail.com

การรับราชการ

พ.ศ.   2553 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

การศึกษา

ที่

สถานศึกษา 

ประจำปี  

วุฒิการศึกษา

1

โรงเรียนบ้านในเขียว 1

พ.ศ. 2524 – 2530

ประถมศึกษา

2

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

พ.ศ. 2530 – 2533

มัธยมศีกษาตอนต้น

3

โรงเรียนนครพณิชยการ

พ.ศ. 2533 – 2536

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

พ.ศ. 2536 – 2538

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

พ.ศ. 2538 – 2540

ปริญญาตรี

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556