loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ชื่อ นายสุริยะ ธนูศร

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งปัจจุบัน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 2501

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

เลขที่ 6 ซอยหอไตร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับราชการ

พ.ศ.   252 4 ตำแหน่ง ครู 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

พ.ศ.   2527 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2535 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2541 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2543 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล

พ.ศ.   2550 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

การศึกษา

ที่

สถานศึกษา

ปี 

วุฒิการศึกษา 

1

โรงเรียน ทบ.อ.โยธินบำรุง
2508 – 2518
มศ. ต้น

2

โรงเรียนเทคนิคสตูล
2518 – 2521
ปวช. ช่างเชื่อมโลหะแผ่น

3

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
2521 – 2523
ปวส. ช่างกลโลหะ

4

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
2523 – 2524
ปม.

5

วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
2527 – 2529

ศ.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์ เอกก่อสร้าง

6

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2541 – 2544

รปม. รัฐประศาสนศาสตร
โท อุตสาหกรรมศิลป์ มหาบัณฑิต

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556