loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสำเภา ชิ้นประกอบเกิด

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

เลขที่ 6 ซอยหอไตร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับราชการ

พ.ศ.   2524 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.   2525 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2533 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2541 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

พ.ศ.   2543 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2547 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

การศึกษา

ที่

สถานศึกษา 

ปี 

วุฒิการศึกษา

1

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม

พ.ศ. 2508 – 2514

ประถมศึกษาตอนปลาย

2

โรงเรียนดำเนินสะดวก “ สายธรรมจันทร์”

พ.ศ. 2515 – 2517

มัธยมศึกษาตอนต้น

3

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี

พ.ศ. 2518 – 2519

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พลศึกษา กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2520 – 2523

ปริญญาตรีบัตรการศึกษาบัณฑิต

5

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2544 – 2548

ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556