บันทึกประวัตินักเรียน - นักศึกษา

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ชื่อรูปภาพ : * กรุณาใส่ชื่อ file ตรงกับรหัสนักศึกษาและนามสกุล file ด้วย เช่น 3832103012.jpg

ไฟล์ข้อมูลประกอบ :

รหัสนักศึกษา : คำนำหน้านาม : ชื่อ : สกุล :

ชื่อเล่น : ระดับ : ห้อง : สาขาวิชา : โทรศัพท์ :

1.2 ชื่อครูที่ปรึกษา :

1.3 เกิดวันที่ : เดือน : พ.ศ. : อายุ : ปี

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

1.4 ปัจจุบันอยู่ในความปกครองดูแลของ : มีความเกี่ยวพันในฐานะ :

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

1.5 จำนวนพี่น้อง : ชาย : คน หญิง : คน เป็นบุตรที่ : จำนวนพี่น้องที่ศึกษาสถานศึกษาแห่งนี้ : คน

พี่น้องที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ-สกุล : เบอร์โทรศัพท์ :

1.6 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง : หมายเลขทะเบียนรถ :

2. ข้อมูลด้านสุขภาพ

2.1 หมู่เลือด : โรคประจำตัว :

2.2 ตัวยาที่แพ้ : อาหารที่แพ้ :

3. ข้อมูลด้านการศึกษา

3.1 จบการศึกษาระดับชั้น : จากสถานศึกษา : อำเภอ : จังหวัด :

4. ข้อมูลด้านผู้ปกครอง

4.1 สถานภาพครอบครัว :

4.2 ชื่อบิดา : อาชีพ : รายได้ : บาท / เดือน

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ : ศาสนา : โทรศัพท์ :

4.3 ชื่อมารดา : อาชีพ : รายได้ : บาท / เดือน

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ : ศาสนา : โทรศัพท์ :

5. ข้อมูลด้านที่พัก

5.1 พักบ้านส่วนตัวที่ :

5.2 พักหอพักวิทยาลัยฯ หอพักที่ : ครูผู้ควบคุม :

5.3 บ้านเช่า/หอพักเช่า ชื่อ : บ้านเลขที่ : หมู่ที่ : ตำบล :

อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

กรุณาคลิกบันทึกเพียงครั้งเดียว