loginadmin ติดต่อเรา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557

จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

หลักสูตร

รวม

ระดับชั้น

ปกติ + ทวิภาคี

เทียบโอนฯ

 

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ปวช. 1

103

116

0

0

103

116

219

ปวช. 2

84

104

0

0

84

104

188

ปวช. 3

43

178

0

0

43

178

221

รวมระดับ ปวช.

230

398

0

0

230

398

628

ปวส. 1

14

58

0

0

14

58

72

ปวส. 2

16

50

0

0

16

50

66

รวมระดับ ปวส.

30

108

0

0

30

108

138

รวมทั้งหมด

260

506

0

0

260

506

766

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/นอกระบบ ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ

รุ่นที่/ปี

หลักสูตร

ประเภทหลักสูตร

ลักษณะหลักสูตร

จำนวนผู้เรียน

ชาย

หญิง

รวม

2557

งานรูปพรรณ

วิชาชีพระยะสั้น

76-120 ชม.

2

9

11

2557

จิตรกรรมหุ่นนิ่ง

วิชาชีพระยะสั้น

108 อาชีพ

-

20

20

2557

เสน่ห์ผมสวยด้วยผมเปีย

นอกระบบ

108 อาชีพ

-

43

43

2557

ที่คาดผมแฟนซี

นอกระบบ

108 อาชีพ

-

23

23

2557

การปริ้นสกรีนภาพบนผ้าเช็ดหน้า

นอกระบบ

108 อาชีพ

5

55

60

2557

สายข้อมือเมกาเม่

นอกระบบ

108 อาชีพ

10

33

43

2557

การทำเค้กผ้าขนหนู

นอกระบบ

108 อาชีพ

15

86

101

2557

การถ่ายภาพสินค้าอย่างง่าย

นอกระบบ

108 อาชีพ

4

6

10

2557

วาดเขียนภาพคนเหมือน

นอกระบบ

108 อาชีพ

24

12

36

รวม

-

 

60

287

347


 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556