loginadmin ติดต่อเรา

ข้อมูลวิทยาลัย

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล
2.พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี replicas de relojes บนพื้นฐานภูมิปัญญาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
4.การบริหารวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและวิชาชีพ
6.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่าความเป็นไทย