loginadmin ติดต่อเรา

ข้อมูลวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล”