loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ชื่อ นายเสาร์ห้า ภู่ลา

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

เลขที่ 6 ซอยหอไตร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับราชการ

พ.ศ.   2534 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช (ทดลองปฏิบัติราชการ)

พ.ศ.   2535 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2538 ตำแหน่ง อาจารย์ 2

พ.ศ.   2540 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2548 ตำแหน่ง ครู คศ.2

พ.ศ.   2552 ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

พ.ศ.   255 3 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

การศึกษา

ที่

สถานศึกษา

ปี 

วุฒิการศึกษา 

1

โรงเรียนหัวถนนเหนือ

พ.ศ. 2514 – 2521

ป.1 – ป.7

2

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

พ.ศ. 2521 – 2524

ม.ศ.3

3

ว.ษ.สิงห์บุรี

พ.ศ. 2524 – 2527

ปวช.เกษตร

4

ว.ษ.สิงห์บุรี

พ.ศ. 2527 – 2528

ปวส.เกษตร

5

คณะเกษตรศาสตร์บางพระ

พ.ศ. 2528 – 2531

ว.ท.บ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2543 – 2545

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556