loginadmin ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายธวัช ฤทธิโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมกราฟฟิค
ครู คศ.2
นายหมัดหนุด บุญเทียม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ครู คศ.2
นางสมศรี สุวรรณวงศ์
หัวหน้างานบุคลากร
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย พงศ์ศรีโรจน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครู คศ.2
นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครู คศ.2
นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ
ครู คศ.2
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
ครูคศ.1
นายวิสา เพ็ชรธงไชย
หัวหน้างานความร่วมมือ
ครู คศ.3
นายทศพร ถังมณี
ครูผู้ช่วย
นายสมชาย น้อยทับทิม
ครูพิเศษสอน

  จำนวนบุคลากร  11  ถึง 20 จากทั้งหมด 36 คน

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556