loginadmin ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอุทัย สันติวีรยุทร
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ
ครู คศ.2
นางอัปสร ชายโอฬาร
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู คศ.2
นายวีรศักดิ์ ยินดี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ครู คศ.2
นายธวัช ฤทธิโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมกราฟฟิค
ครู คศ.2
นายหมัดหนุด บุญเทียม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ครู คศ.2
นางสมศรี สุวรรณวงศ์
หัวหน้างานบุคลากร
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย พงศ์ศรีโรจน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครู คศ.2
นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครู คศ.2
นายพยงค์ พรหมชาติ
ครู คศ.2
นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ
ครู คศ.2

  จำนวนบุคลากร  11  ถึง 20 จากทั้งหมด 36 คน

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556