loginadmin ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดร.อดิศัย ทองธวัช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นายภูษิต ทองแป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพทยากร
นางบัณฑิตา ทวีเมือง
รองผู้อำนวยการ ผ่ายบริหารทรัพยากร

  จำนวนบุคลากร  1  ถึง 3 จากทั้งหมด 3 คน

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556