loginadmin ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายยรรยงค์ รักษาชนม์
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ครู คศ.2
นางสรียา ชูเสือหึง
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พนักงานราชการ
นางทิพย์ณิภา พัฒนจิรสิทธิ์
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
ครู คศ.2
นางภัคนา รัตนพงศ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู คศ.3
นางศศินา บัวสุข
ครู คศ.3
นางสาวอรนุช สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู คศ.3
นางปิยนาถ จิตคงสง
หน้าหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ครู คศ.3
นางถนอมศรี พลฤทธิ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิภาพรรณ คงแก้ว
ครู คศ.2
นายอุทัย สันติวีรยุทร
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ
ครู คศ.2
นายวีรศักดิ์ ยินดี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ครู คศ.2
นายธวัช ฤทธิโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมกราฟฟิค
ครู คศ.2
นายหมัดหนุด บุญเทียม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ครู คศ.2
นางสมศรี สุวรรณวงศ์
หัวหน้างานบุคลากร
ครู คศ.3
นายสิทธิชัย พงศ์ศรีโรจน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครู คศ.2
นายสมชาย เปลี่ยวจิตร์
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครู คศ.2
นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ
ครู คศ.2
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
ครูคศ.1
นายวิสา เพ็ชรธงไชย
หัวหน้างานความร่วมมือ
ครู คศ.3
ดร.อดิศัย ทองธวัช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นายทศพร ถังมณี
ครูผู้ช่วย
นายสมชาย น้อยทับทิม
ครูพิเศษสอน
นายภูษิต ทองแป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพทยากร
นางสุภาภรณ์ แทรกสุข
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ครู คศ.2
นางวิติยา ชัยทิพย์
ครู คศ.3
นางโศภิต จันทิปะ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ครู คศ.1
นางอัญญรัตน์ ยินดี
ครูพิเศษสอน
นายจักรี เชิดชู
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู คศ.2
นายกำพล โพธิ์ถาวร
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู คศ.2
นางสุจินต์ มิ่งขวัญ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู คศ.3

 จำนวนบุคลากร 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 50 คน

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556