loginadmin ติดต่อเรา

งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 2555
งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 2556
งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 2557

งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา 2557

งบประมาณ

งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 18,601,970.00 รายละเอียดในตาราง

งบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร

(เงินเดือน,เงินประจำตำแหน่ง,เงินวิทยฐานะ , ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

23,805,280.31

2 . ปวช.

3,300,200.00

3. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

7,500.00

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการ

80,000.00

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและกระจายโอกาส

2,755,000.00

6. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษา

200,000.00

7. รายการงบประจำ (ระยะสั้น)

221,700.00

8. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง

810,000.00

9. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ

227,500.00

10. ปวส.

1,441,900.00

11. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

15,000.00

12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

83,000.00

13. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างชีวิตครู

1,557,700.00

14. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร

92,000.00

15. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

290,000.00

16. รายการงบประจำ (อัญมณี)

480,000.00

17. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

38,500.00

18. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม

72,000.00

19. ค่าหนังสือเรียน

1,414,000.00

20. ค่าอุปกรณ์การเรียน

325,220.00

21. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

633,600.00

22. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

671,600.00

23. ค่าจัดการเรียนการสอน

3,885,500.00

รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น

18,601,970.00

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556