loginadmin ติดต่อเรา

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สื่อการเรียนการสอน Online
วิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
เนื้อหาบทเรียน
แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 1-2
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 3
แบบทดสอบปลายภาค
   
วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft 2007
แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 1-3
แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 2
เกมจับคู่ปุ่มค่ำสั่ง
แบบฝึกหัดบทเรียนที่ 4
   
   
   

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556