ผู้เรียบเรียง
บุญสืบ โพธิ์ศรี คอม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุษร บุตรแก้ว วทม. (คอมพิวเตอร์)
มงคล แสงอรุณ บทบ. (สารสนเทศเพื่อการจัดการ)

ตรงตามคำอธิบายรายวิชา และมาตรฐานรายวิชา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2545

ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ