loginadmin ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจำเรียง หนูดำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ว่าที่ร้อยตรีสำเภา ชิ้นประกอบเกิด

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจิราภรณ์ แก้วเจือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเสาร์ห้า ภู่ลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุริยะ ธนูศร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556