loginadmin loginuser ติดต่อเรา

กิจกรรมวิทยาลัย

รูปภาพ
ชื่อกิจกรรม
วันที่โพสท์
รายละเอียด
รูปกิจกรรม
08-01-2562
นายอดิศัย ทองธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ณ วัดโพธิ์เสด็จ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๒
รูปกิจกรรม
08-01-2562
นที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.อดิศัย ทองธวัช ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ รับขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า จากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาต่างๆ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ตลอดกิจกรรมมีการจับแจกรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
รูปกิจกรรม
08-01-2562
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชขอแสดงความยินดีกับผลงานรูปสลักดุน “นกกินปลีนครศรีบ้านเรา” ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทอนุรักษ์ ในลำดับที่ ๓
รูปกิจกรรม
08-01-2562
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจาก นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในนามสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และนายอภิชาติ สุขมาก นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ออกแบบและนำเสนอแบบซุ้มประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ในการย้ายประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ
รูปกิจกรรม
08-01-2562
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นำโดยนายภูษิต ทองแป้น รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภายใต้งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่งชิ้นงานที่ได้ไปประกวดต่อระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล จำนวน ๕ ชิ้นงาน
รูปกิจกรรม
15-11-2561
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชเพื่อแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
รูปกิจกรรม
15-11-2561
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนำโดยคณะผู้บริหาร นายภูษิต ทองแป้น รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางอัญญรัตน์ ยินดี ครูที่ปรึกษา อวท. พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาชมรม และ นักเรียน นักศึกษา อวท. เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รูปกิจกรรม
11-09-2561
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์จากการฝึกงานและฝึกอาชีพ ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้น ปวส.๒ จากแผนกวิชาต่างๆเข้าร่วมจำนวน ๔๔ คน
รูปกิจกรรม
11-09-2561
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายเสาร์ห้า ภู่ลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี๒๕๖๑ ณ หอศิลป์รัตนธัชมุนี ว.ศป นครศรีธรรมราช
รูปกิจกรรม
11-09-2561
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ในหัวข้อ “เขาเล” ของคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลงานภาพจิตรกรรมจากโครงการเข้าค่ายพักแรมเพื่อเขียนภาพทิวทัศน์ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา การแสดงนิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
 
กิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 36  กิจกรรม

แสดงหัวข้อกิจกรรม