loginadmin loginuser ติดต่อเรา

กิจกรรมวิทยาลัย

รูปภาพ
ชื่อกิจกรรม
วันที่โพสท์
รายละเอียด
รูปกิจกรรม
11-09-2561
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์จากการฝึกงานและฝึกอาชีพ ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้น ปวส.๒ จากแผนกวิชาต่างๆเข้าร่วมจำนวน ๔๔ คน
รูปกิจกรรม
11-09-2561
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายเสาร์ห้า ภู่ลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี๒๕๖๑ ณ หอศิลป์รัตนธัชมุนี ว.ศป นครศรีธรรมราช
รูปกิจกรรม
11-09-2561
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ในหัวข้อ “เขาเล” ของคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลงานภาพจิตรกรรมจากโครงการเข้าค่ายพักแรมเพื่อเขียนภาพทิวทัศน์ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา การแสดงนิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
รูปกิจกรรม
05-09-2561
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ขึ้นในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า นายธนดล เนียมเครือ นักเรียนชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาสาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ ได้รับเลือกให้เป็นนายก อวท.
รูปกิจกรรม
05-09-2561
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกประสบการณ์แก่ผู้เรียน ซึ่งมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูหัวหน้าแผนกวิชาเข้าร่วมและตัวแทนจากสถานประกอบการดังนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , ร้านอาร์ทพ้อยต์ กราฟิก มีเดีย เซ็นเตอร์ , ร้านศิษย์ครูหมอเหล็ก , ร้าน TB กราฟิกโฆษณา ,บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีนครศรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 ในตอนท้ายท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกทักษะวิชาชีพ
รูปกิจกรรม
21-08-2561
วันที่ ๑๖ สิหาคม ๒๕๖๑ นายเสาร์ห้า ภู่ล่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) และนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ในการนี้ทางวิทยาลัยฯได้นำคณะจากโรงเรียนทุ่งสงเข้าชมการเรียนการสอนในแผนกต่างๆ ดังนี้ แผนกวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ (งานเครื่องถม , งานสลักดุน) , แผนกวิชาวิวิตรศิลป์ , แผนกวิชาออกแบบ , แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ และพิพิธภัณฑ์รัตนธัชมุนี
รูปกิจกรรม
21-08-2561
วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นำโดยผู้อำนวยการพรทิพย์ บัวจันทร์ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในการจัดงาน ครั้งนี้ทางวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชได้ส่งชิ้นงานที่เป็นฝีมือนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศ การอาทิ งานเครื่องถม , งานสลักดุน ,งานอัญมณี , ผลงานจากสาขาวิจิตรศิลป์ และชิ้นงานจาก โครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นทางวิทยาลัยฯยังได้เป็นกรรมการจัดงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อแนวทางการ ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และในวันสุดท้ายของการจัดงานนั้น วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเป็นฝ่ายต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ ซึ่งท่านได้มาเป็นประธานในการจับคู่ธุรกิจ (Business Maching) ระหว่างสถานประกอบการ กับสถานศึกษา
รูปกิจกรรม
14-08-2561
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ครู เศกศักดิ์ ยอดศรี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ร่วมกับบริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ จัดโครงการ กิจกรรมของขวัญแด่แม่ “Workshop Gift Mom” ณ ห้องโชว์รูม ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๐๐
รูปกิจกรรม
14-08-2561
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๑ ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
รูปกิจกรรม
12-08-2561
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ดังต่อไปนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก เข้าร่วม เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร
 
กิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 29  กิจกรรม

แสดงหัวข้อกิจกรรม