loginadmin loginuser ติดต่อเรา

กิจกรรมวิทยาลัย

รูปภาพ
ชื่อกิจกรรม
วันที่
รายละเอียด
นิทรรศการศิลปหัตถกรรมและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพในรายวิชาโครงการ
26-02-2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ มาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพในรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาตลอดจนเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษา แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการ ชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขาวิชา บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งดำเนินการจัดประกวดและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ในรายวิชาโครงการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) , บริษัท โรบินสัน จำ กัด(มหาชน) , โรงเรียนไตรภูมิวิทยา , โรงเรียนวัดพังสิงห์ และ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 26-02-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

แสดงหัวข้อกิจกรรม