loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ชื่อ นางพรทิพย์ บัวจันทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

เลขที่ 6 ซอยหอไตร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับราชการ

-

การศึกษา

-

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556