loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ชื่อ นางจิราภรณ์ แก้วเจือ

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499

ที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

เลขที่ 6 ซอยหอไตร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับราชการ

พ.ศ.   2522 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยเกษตรนราธิวาส

พ.ศ.   2531 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตรนราธิวาส

พ.ศ.   2535 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

พ.ศ.   2545 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.   2547 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.   2550 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

การศึกษา

ที่ 

สถานศึกษา

ปี

วุฒิการศึกษา

1

โรงเรียนศึกษากุมารี (นครศรีธรรมราช)

พ.ศ. 2507 – 2510

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

พ.ศ. 2511 – 2513

ประถมศึกษาปีที่ 7

3

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

พ.ศ. 2514 – 2516

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

พ.ศ. 2517 – 2518

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2518 – 2521

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2545 – 2547

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556