loginadmin ติดต่อเรา

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อข่าว
รายละเอียด
ผู้รายงาน
วันที่บันทึก
ประกววดราคาซื้อชุดปฏิบัติการกราฟฟิคสำหรับงานแอนิเมชั่น 3 มิติ
นายสาโรช โชติพฤกษ์
20-02-2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
นายสาโรช โชติพฤกษ์
22-11-2561
ร่วมเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงานด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสาโรช โชติพฤกษ์
14-11-2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นายสาโรช โชติพฤกษ์
08-10-2561
ใบชำระการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่่ 2/2561
นางโศภิต จันทิปะ
08-10-2561
งานวิจัยฯ เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 1) การศึกษาชนิดของสารยึดเกาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสคาร่าสมุนไพรปิดผมขาว 2)การศึกษษสสารเพิ่มความคงตัวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มสมุนไพรลด-เลิกบุหรี่
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
10-07-2561
เผยแพร่ผลงานผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้นปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 ประจำปี การศึกษา 2559
นายสราวุธ อนุศิลป์
01-04-2560
เอกสารเผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
นายสราวุธ อนุศิลป์
03-02-2560
งบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
13-01-2560
เอกสารเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่ิอง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
นายสราวุธ อนุศิลป์
23-03-2559
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นางปิยนาถ จิตคงสง
28-01-2559
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
นางปิยนาถ จิตคงสง
27-01-2559
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
อภิญญา ไพรัตนากร
12-02-2558
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
นางปิยนาถ จิตคงสง
21-01-2558
เผยแพร่บทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
นายสราวุธ อนุสิลป์
15-09-2557
เผยแพร่ผลงานผู้เรียนวิชาโครงการ ระดับชั้นปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
นายสราวุธ อนุศิลป์
20-06-2557
การสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการใหบริการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 231 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
นายกำพล โพธิ์ถาวร
10-06-2557
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
ปิยนาถ จิตคงสง
28-01-2557

จำนวนข่าว 1 ถึง 18 ทั้งหมด 18 ข่าว