loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

หัวข้อข่าว :  ขอเชิญส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2562
                  ขอเชิญส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำ ปีงบประมาณ2562

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    karupan_62.pdf

วันที่บันทึก :
03-10-2561   
ผู้ประกาศ :
นายสาโรช โชติพฤกษ์
งาน :
งานพัสดุ