loginadmin ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว
รายละเอียด
ผู้รายงาน
วันที่บันทึก
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอศจ.นครศรีธรรมราช
นายกำพล โพธิ์ถาวร
21-11-2561
ร่วมเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงานด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสาโรช โชติพฤกษ์
14-11-2561
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ผู้ที่สอบได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เข้าทำงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางสุกัญญา กาญจนประทุม
30-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีรายชื่อให้มาสอบปฏิบัติ ในวันที่ 29 ตุลาคม 261 เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ใันวันที่ 30 ตุลาคม 2561
นางสุกัญญา กาญจนประทุม
26-10-2561
การรับสมัครบุคคลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา
นายกำพล โพธิ์ถาวร
19-10-2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นายสาโรช โชติพฤกษ์
08-10-2561
ใบชำระการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่่ 2/2561
นางโศภิต จันทิปะ
08-10-2561
การรับสมัครบุคคลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ และพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นางสุกัญญา กาญจนประทุม
03-10-2561
ขอเชิญส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำ ปีงบประมาณ2562
นายสาโรช โชติพฤกษ์
03-10-2561
งานวิจัยฯ เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 1) การศึกษาชนิดของสารยึดเกาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสคาร่าสมุนไพรปิดผมขาว 2)การศึกษษสสารเพิ่มความคงตัวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มสมุนไพรลด-เลิกบุหรี่
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
10-07-2561
แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภท อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ครูผู้สอน) คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม
นายกำพล โพธิ์ถาวร
22-03-2561
แบบสอบถามฉบับที่ 3 เรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภท อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม (นักเรียน)คลิกเพื่อตอบแแบบสอบถาม
นายกำพล โพธิ์ถาวร
22-03-2561
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและหอพระท่านม่วง
นายณัฐชนน สุทธาโภชน์
02-03-2561
เผยแพร่เอกสาร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
สุกัญญา กาญจนประทุม
27-02-2561
เผยแพร่ผลงาน "สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560แสงหนังแก้วหัตถศิลป์ลายดุน
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
26-02-2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
นายณัฐชนน สุทธาโภชน์
05-02-2561
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติเพิ่มมูลค่าจิตร-ศิลป์
นายณัฐชนน สุทธาโภชน์
05-02-2561
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบ จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสุกัญญา กาญจนประทุม
26-01-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสุกัญญา กาญจนประทุม
24-01-2561
ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
นางสมศรี สุวรรณวงศ์
20-01-2561
เผยแพร่ผลงานผู้เรียนรายวิชาโครงการ ระดับชั้นปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 ประจำปี การศึกษา 2559
นายสราวุธ อนุศิลป์
01-04-2560
สรุปผลการประกวดและแสดงผลงานวิชาชีพ ในวิชาโครงการ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์รัตนธัชมุณี (ม่วง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นายสราวุธ อนุศิลป์
10-03-2560
เอกสารเผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
นายสราวุธ อนุศิลป์
03-02-2560
งบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
13-01-2560
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหล่อสุญญากาศแบบมีแรงดัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รัตนา ถังมณี
23-11-2559
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหล่อสุญญากาศแบบมีแรงดัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รัตนา ถังมณี
23-11-2559
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรีดโลหะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
นางรัตนา ถังมณี
15-11-2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรีดโลหะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
นางรัตนา ถังมณี
15-11-2559
โครงการจัดแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา-ภาคใต้-ครั้งที่-9
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
15-11-2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องรีดโลหะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 500,000 บาท
นางรัตนา ถังมณี
02-11-2559
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูแฟลต 14 ยูนิต
นางรัตนา ถังมณี
02-11-2559
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีกราบสักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เวลา 08.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยศิลป หัตถกรรมนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีกราบสักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้า montres copie suisse เสาธง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดยพร้อมเพรียงกัน
นายกำพล โพธิ์ถาวร
20-10-2559
ใบPAY IN สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป(ทวิภาคี)
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
20-10-2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สาขาการตลาด
ว่าที่ ร.ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
20-10-2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ว่าที่ รต.สิทธิภูมิ พลอินตา
20-10-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
18-10-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาการตลาด
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
18-10-2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
14-10-2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูแฟลต ๑๔ ยูนิต วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
12-10-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิ่ทธิ์สอบจนท. งานวางแผนฯ 59
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
12-10-2559
ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาเอก การตลาด จำนวน ๑ อัตรา audemars piguet replica
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
10-10-2559
ใบ Pay In สำหรับนักศึกษา ปวส. 2/2559
ว่าที่ ร,ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
10-10-2559
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครบุคคลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบ ประมาณ
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิภูมิ พลอินตา
08-10-2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ว่าที่ ร.ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
06-10-2559
เชิญให้พี่น้องชาวศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช มาร่วมใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพฯ อวท. ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง
นายกำพล โพธิ์ถาวร
22-08-2559
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ แผนกวิชาการตลาด
นายสราวุธ อนุศิลป์
17-08-2559
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานองค์การวิชาชีพ
นายกำพล โพธิ์ถาวร
15-08-2559
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน ทุกแผนกวิชาที่มีความ สนใจรับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วยโครงการอบรมการเขียนแผน ธุรกิจ โครงการศึกษาดูงานและโครงการ One Product One College
นายกำพล โพธิ์ถาวร
06-07-2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ว่าที่ ร.ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
29-06-2559
ประกาศรายชื่อผู้บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ว่าที่ ร.ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
24-06-2559

จำนวนข่าว 1 ถึง 50 ทั้งหมด 78 ข่าว