รายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ค้นหาจากสภาวะการทำงาน :
ชื่อ - สกุล
ภาระการทำงาน
สถานศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วุฒิที่จบตรงกับงาน
การนำความรู้
ไปใช้งาน
ต้องการให้สถาน
ศึกษาหางานทำให้
บันทึก ณ วันที่
จบปีการศึกษา
วุฒิที่จบ
 
--543

จาก : 1 คน ถึง 0 คน ทั้งหมด 0 คน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช