รายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

ชื่อ - สกุล
ภาระการทำงาน
สถานศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วุฒิที่จบตรงกับงาน
การนำความรู้
ไปใช้งาน
ต้องการให้สถาน
ศึกษาหางานทำให้
บันทึก ณ วันที่
จบปีการศึกษา
วุฒิที่จบ
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวส.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.
mvltfvrp  mvltfvrp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
-1
ปวช.

จาก : 1 คน ถึง 30 คน ทั้งหมด 83218 คน

งานแนะแนวการศึกษา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช