รายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ค้นหาจากปีการศึกษาที่จบ :

ปีการศึกษาที่จบ : 1

ชื่อ - สกุล
ภาระการทำงาน
สถานศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วุฒิที่จบตรงกับงาน
การนำความรู้
ไปใช้งาน
ต้องการให้สถาน
ศึกษาหางานทำให้
บันทึก ณ วันที่
จบปีการศึกษา
วุฒิที่จบ
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
16-01-2562
1
ปวส.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวช.
mndscknn  mndscknn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
16-01-2562
1
ปวส.

จาก : 1 คน ถึง 30 คน ทั้งหมด 517 คน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช