จบปีการศึกษา :
ชื่อ :
สกุล :
วุฒิการศึกษาที่จบ :
สาขาที่จบ :
ภาระการมีงานทำ :
สถานศึกษา/ที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
วุฒิที่จบตรงกับงาน :
การนำความรู้ไปใช้งาน :
ต้องการให้สถานศึกษาหางานทำให้ :
บันทึกข้อมูล ณ วันที่ :
2019-06-17