loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดข้อมูล

หัวข้อข่าว :  เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
                  เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    1234-01.jpg

วันที่บันทึก :
   23-11-2560
ผู้ประกาศ :
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
งาน:
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ