loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดข้อมูล

หัวข้อข่าว :  แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินโครงการ
                  เรียนหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่จะดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จะ ต้องทำบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการก่อนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    From_DamnenKrongkan.doc

วันที่บันทึก :
   24-10-2560
ผู้ประกาศ :
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
งาน:
งานวางแผนและงบประมาณ