loginadmin ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดข้อมูล

หัวข้อ
รายละเอียด
ผู้รายงาน
วันที่บันทึก
เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
05-06-2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
29-11-2561
รวมลิงค์คำสั่ง ประจำปีการศึกษา 2561 replicas iwc|relojes replicas
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
12-11-2561
ทักษะการออกแบบตกแต่ง หัวข้อ “Food Truck in Thai Culture & Food Festival” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
นายกำพล โพธิ์ถาวร
08-11-2561
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
06-11-2561
แจ้งครูผู้สอนรายวิชาโครงการ ให้นักเรียน นักศึกษาดาวน์โหลดแบบเสนอเค้าโครงของ โครงการ(โครงการจบ)
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
31-10-2561
แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
31-10-2561
แจ้งหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ งานวางแผนและงบประมาณจะรวบรวมเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
22-08-2561
เผยแพร่เอกสาร แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
อภิญญา ไพรัตนากร
06-02-2561
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมมือ เผยแพร่มาตรฐานสถานศึกษา 2559
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
24-01-2561
วิธีการเขียนแอฟบนมือถือ โดย Thunkable เขียน App
นายกำพล โพธิ์ถาวร
25-12-2560
เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
23-11-2560
เรียนหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่จะดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จะ ต้องทำบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการก่อนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
24-10-2560
โลโก้วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นายกำพล โพธิ์ถาวร
18-10-2560
ตัวอย่าง webboard
นายกำพล โพธิ์ถาวร
18-10-2560
วิธีการสร้างเว็บบอร์ด
นายกำพล โพธิ์ถาวร
18-10-2560
ใบ Pay In สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
04-10-2560
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
14-09-2560
เรียนคณะครู บุคลากรทุกท่าน ที่มีความประสงค์จัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ ใช้แบบฟอร์มจัดซื้อ- จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 2560 พร้อมแนบโครงการควบคู่ในการดำเนินการทุกครั้ง จึงเรียนมา เพื่อทราบ และเพื่อความถูกต้องในการดำเนินการค่ะ
นายสาโรช โชติพฤกษ์
06-09-2560
แบบเสนอเค้าโครงของโครงการวิจัย60
งานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ
30-08-2560
แจ้งหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบโครงการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลข้อมูล เพื่อรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานโครงการ ภายในปีงบประมาณ 2560 ที่ได้ดำเนินการแล้ว และนำส่งงานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
21-08-2560
ตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัย 5 บท ของผู้เรียนในรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
นายสราวุธ อนุศิลป์
06-07-2560
รายงานการประเมินตนเอง ( Self-Assessment Report ) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2558
นางสาวอภิญญา ไพรรัตนากร
22-05-2560
ตัวอย่างเอกสารรายงานการฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2
นายสราวุธ อนุศิลป์
22-03-2560
คู่มือการบริหารจัดการและการให้บริการ ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา สำหรับครูแนะแนว 2554
ว่าที่ ร.ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
16-05-2556
คู่มือการบริหารจัดการและการให้บริการ ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ฉบับสมบูรณ์ 2554
ว่าที่ ร.ต.สิทธิภูมิ พลอินตา
16-05-2556
แบบฟอร์มโครงการสอน
นายสราวุธ อนุศิลป์
08-05-2556
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งแผนการสอน
นายสราวุธ อนุศิลป์
08-05-2556
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
นายสราวุธ อนุศิลป์
08-05-2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการและการบริหารงาน โดยการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกท่านจะได้นำไปใช้ปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การบริหารงาน การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นายกำพล โพธิ์ถาวร
08-05-2556
คู่มือการเขียนภาษา PHP ด้วย Dreamweaver2004 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการตัวอย่างระบบ บุคลากร
นายกำพล โพธิ์ถาวร
23-04-2556
คู่มือการใช้ Windows8 และ ทิปลูกเล่นของ windows8
นายกำพล โพธิ์ถาวร
21-04-2556

จำนวนข้อมูล 1 ถึง 32 ทั้งหมด 32 ข้อมูล