แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 

 

 

 

นายประสิทธิ์ สุวรรณา
ผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
ระบบประวัตินักเรียนนักศึกษา
บทเรียน Online
E-Leaning เพื่อพัฒนาอาชีพ
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556